Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike asub Pärnamäe külas vaikses elurajoonis, Viimsi vallas. 7-rühmaline lasteaiahoone on ehitatud 2008. aastal spetsiaalselt lasteaiateenuse pakkumiseks. Liikumis- ja muusikategevusteks on hoones kaks saali, mis on sisustatud tegevusteks vajaliku kaasaegse inventariga. Lasteaial on oma köök ja söögisaal. Lasteaia majas tegutseb ka huvikool, mis pakub huviringe beebidele, väikelastele ja ka lasteaiaealistele.

Lasteaia tegevjuht:
Mari Sooalu
Telefon: +372 505 6510
Mari Sooalu

Lasteaiast

Lasteaed Väike Päike pidaja on MTÜ Laste Aeg, mis tegutseb vastavalt koolitusloale nr 5921HTM.

Lasteaed Väike Päike MISSIOON on toetada iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkama saavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

 • Laps on see, kes loob Väikese Päikese. Kõikides otsustes ja tegevustes lähtume lapsest.
 • Rühma vaimne ja füüsiline keskkond toetavad lapse igakülgset arengut.
 • Väärtustame ja arendame sotsiaalseid oskusi. Lapsepõlves alguse saanud käitumismustrid mõjutavad inimesi läbi elu. Käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, juhtida enda käitumist, seada eesmärke.

Lasteaed Väike Päike VISIOON on olla avatud, uuendusmeelne ja turvaline lapsest lähtuv, perekonda toetav ja töötajaid väärtustav õppeasutus.

MEIE VÄÄRTUSED

Loe lähemalt


Lapsest lähtuv ja pere kaasav

 • Lasteaed Väike Päike on perele usaldusväärne koostööpartner pakkudes tuge lapse kasvatamisel ja õpetamisel.
 • Lähtume lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse.
 • Arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv.
 • Oleme loonud lapsele keskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla.

Avatud ja uuendusmeelne

 • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma infot.
 • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda.
 • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi.
 • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

 • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad.
 • Teeme koostööd tunnustatud spetsialistidega.
 • Meie tegevus on teaduspõhine ning vastab riiklikult sätestatud nõuetele.

Hooliv ja salliv

 • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes.
 • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma.
 • Kuulame, toetame, aitame.
 • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest.
 • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

 • Avastame ja kasvame läbi mängu.
 • Naudime lastega koos mängimist.
 • Meie lapsed ja töötajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.

Stabiilne motiveeritud ja professionaalne meeskond

 • Väike Päike kollektiiv on kokkuhoidev pere. Koos tegemine ja koostöö tekitab ühtekuuluvustunnet ning soovi panustada.
 • Personal on kompetentne, professionaalne ja soe.
 • Organisatsioon toetab personali professionaalset arengut – pakub koolitusi, aga ka võimalust ise koolitada ja olla eeskujuks.

INFOSÜSTEEM KINDIEDAYS

Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays. Kindiedays’i abil on õpetajal võimalus iga lapse arengut individuaalselt jälgida ning ka lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE 2022/2023 ÕPPEAASTA

Teema: Mine metsa
Moto: „Üks kõigi, kõik ühe eest!“ 
Fookus: 
Tee protsess õnnelikuks ja tulemus tuleb iseenesest. „Õnneliku kana mudel“ R.R
Uus suund: Keskkonnasõbralik mõtteviis

Põhimõtted töös lastega:

 • Laps on see, kes loob Väikese Päikese. Kõikides otsustes ja tegevustes lähtume lapsest.
 • Rühma vaimne ja füüsiline keskkond toetavad lapse igakülgset arengut.
 • Väärtustame ja arendame sotsiaalseid oskusi. Lapsepõlves alguse saanud käitumismustrid mõjutavad inimesi läbi elu. Käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, juhtida enda käitumist, seada eesmärke.

Projektõpe:

Jätkame projektõppe meetodi arendamist õppetöö osana. Projektid tulevad meieni laste huvidest lähtuvalt. Projekt algab laste huvist ja lõppeb laste huvi lahtumisel. Planeerimisse kaasatakse aktiivselt lapsi ja abiõpetajaid. Käsitletav teema lõpeb lõputööga (näitus, temaatiline üritus vms). Projektid kannavad endas Lasteaed Väike Päike väärtusi ning on seotud digi- ja õuesõppega. Kõik õppe- ja kasvatustegevused on keskkonnasõbraliku mõtteviisiga.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2022/2023 õppeaastal on:

 • Väikese Päikese õpetajad, lapsed ja lapsevanemad väärtustavad looduses olemist, õppimist ja kogemuse saamist.
 • Läbi mängu ja igapäevategevuste on toetatud laste sotsiaalsete oskuste kujunemine.
 • Väikese Päikese laps teeb lasteaias ära kõik tööd vastavalt enda võimetele. Saades eduelamuse ja võttes vastutuse, õppides elus hakkama saavaks inimeseseks.
 • Projektide teemad on lapsest lähtuvad, nende arenguvajadusi toetavad, keskkond on projekti arenguks toetatud.

LIIKUMISTEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Liikumistegevused on Väikeses Päikeses vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Liikumistegevused toimuvad kaks korda nädalas.

Loe lähemalt

Neljapäeval võimleme liikumisõpetaja Angelika Linnamägi juhendamisel saalis, seal kus on varbseinad, nöörredelid, rippuvad rõngad, ronimisvõrk ja langevari. Saame sõbraks pallide, rõngaste, hüpitsate ja teiste spordivahenditega. Kevadel ja sügisel viib Angelika lapsed ratastega sõitma ning orienteeruma.

Reedel loovad lapsed koos loovliikumisõpetaja Diana Senkeliga saalis oma tantse. Seal õpitakse oma keha ja selle liikumiseks kasutamise võimalusi paremini tunnetama. Tantsitakse, mängitakse, improviseeritakse. Talvel viib Diana lapsed suusatama.

Lasteaed Väike Päike on tervist edendav lasteaed.

MUUSIKATEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Loe lähemalt

Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel.
Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

Lasteaed Väike Päike muusikaõpetaja on Maive Lille.

Viisikandle õpe

Väike Päike lasteaed pakub muusikategevustele lisaks ka pilliõpet viisikandle näol. Viisikannelt õpivad lapsed alates viiendast eluaastast. Viisikandlel harjutatakse Eesti rahvusviise, laste- ja jõululaule ning nendel õpitud tükid rikastavad lasteaia jõulu- ja lõpupidusid.

DIGIPÄDEVUS JA STEAM-ÕPE

Digipädevused ja STEAM-õpe on valdkonnad, mis panevad rõhku tulevikus vajalikke oskuste arendamisele. Olulisel kohal on probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, koostöö ja digitaalne kirjaoskus.

Loe lähemalt

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digitehnoloogia tundma õppimiseks ja pädevuste omandamiseks oleme koostatud Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel.

Digipädevuste õppekava

STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.

Steam õppekava

ENESEREGULATSIOONI ÕPPEPROGRAMM

“Saa tunnetega sõbraks” on Väikese Päikese psühholoogi ja haridustehnoloogi välja töötatud unikaalne õppeprogramm, mis arendab 3-7-aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida. Programm “Saa tunnetega sõbraks” koosneb tegevustest, mis toetavad, arendavad ja avardavad laste teadmisi tunnetest ja oskustest tundeid reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Loe lähemalt

EESTI KEELE TUGIÕPE

Toetame oma lasteaias eesti keelest erineva emakeelega laste keeleõpet eesti keele ringiga.

Loe lähemalt

Ring toimub väiksemas grupis, kus läbi mängu ja erinevate tegevuste tekitame lastes huvi eesti keele vastu. Selleks, et lastel tekiks soov ja julgus suhelda igapäevaelus nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega, arendame nende sõnavara ja väljendusoskust. Ringis osalemine on lapsele toeks lasteaia rühmas käsitlevatele teemadele ja tegevustele.

Eesti keele ring toimub nii algajatele kui edasijõudnutele üks kord nädalas.

PSÜHHOLOOG LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia psühholoogi eesmärgiks on laste igakülgse arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega.

Loe lähemalt

Psühholoog lasteaias:

 • toetab lapsi tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja sotsiaaloskuste arendamisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
 • nõustab  ja toetab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
 • hindab vajadusel lapse arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • korraldab lasteaia töötajate ja vanemate jaoks koolitusi, täiendades nende teadmisi laste arengu kohta;
 • pakub vajadusel tasulist individuaalset nõustamist lastele ja vanematele.

Psühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest, kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning psühholoogide eetikakoodeksist. Oma töös kasutab psühholoog teaduspõhilist lähenemist ning arvestab oma tegevustes laste füüsilise, sotsiaalse ja psüühilise arengu iseärasustega.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkimisel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).

Psühholoog Olga Luptova
53 091 541 / olga.luptova@lasteklubi.ee
Lisainfo: psühholoog

LOGOPEED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia logopeed tegeleb 3-7-aastaste laste kõne uurimisega ning kõneprobleemide korrigeerimisega. Uuringut teostatakse kaks korda aastas – sügisel vaadatakse 4-7-aastaste ja kevadel 3-aastaste laste kõnearengut.

Loe lähemalt

Kõneravi tundides (1-2 korda nädalas) toimub lapse:

 • häälduspuuete korrigeerimine;
 • keele- ja kõneoskuse arendamine;
 • psüühiliste protsesside (mõtlemine, taju, tähelepanu, mälu) arendamine läbi põnevate ülesannete ja erinevate mängude;
 • häälik- ja foneemianalüüsi oskuste kujundamine, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine.

Logopeediline töö toimub lähtudes lapsele koostatud kõneravi plaanist.

Väga tähtis on koostöö lapsevanematega, kelle innustus ja toetus tagavad hea tulemuse kõneravi töös.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).
Logopeed Merike Varandi
56 924 925
merike.varandi@lasteklubi.ee

TERVISLIK JA TASAKAALUSTATUD TOIT

Lasteaed Väike Päike on tervisliku ja värske toidu pakkumise võtnud oma südameasjaks. Lasteaia ja kodu koostöös saab lapsele tasakaalustatud ja tervislikku toitu pakkuda ning uusi maitseid tutvustada, et tekiksid tervislikud toitumisharjumused juba varases eas.

Loe lähemalt

Lasteaed Väike Päike Viimsis toitlustamise põhimõtted:

 • Meil on oma köök ja kokk.
 • Söömine toimub eraldi söögisaalis.
 • Pakume värsket ja tervislikku toitu.
 • Lapsed tõstavad endale nii palju, kui ära süüa jaksavad.
 • Magustoitu pakume õhtuooteks, mitte enne lõunaund.

Loe lähemalt, kuidas lasteaed saab teadlikult kujundada tervislikke toitumisharjumusi meie blogist.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Lasteaia kodukorras on meie pere igapäevased kokkulepped meie töö- ja koostööpõhimõtted, maja- ja käitumisreeglid.

Kodukord

Lasteaed Väike Päike õppekava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on kodu ning lasteaia koostöös tagada Väikeses Päikeses lapse mitmekülgne ja järjepidev areng.
Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel areneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused, eetiline käitumine ning algatusvõime. Lapsel kujunevad esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest.

Lasteaed Väike Päike õppekava

Lasteaed Väike Päike arengukava
Väikese Päikese arengukava annab ülevaate lasteaed-pereklubi idee ja tegevuse iseloomustusest, ressurssidest, hetkesituatsioonist ja arengueesmärkidest.

Arengukava 2019-2022

Meie asukoht