Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike asub Pärnamäe külas vaikses elurajoonis, Viimsi vallas. 7-rühmaline lasteaiahoone on ehitatud 2008. aastal spetsiaalselt lasteaiateenuse pakkumiseks. Liikumis- ja muusikategevusteks on hoones kaks saali, mis on sisustatud tegevusteks vajaliku kaasaegse inventariga. Lasteaial on oma köök ja söögisaal. Majas tegutseb ka huvikool, mis pakub huviringe beebidele, väikelastele ja ka lasteaiaealistele.

Lasteaia tegevjuhi KT:
Mari Kummer
Telefon: +372 505 6510
Mari Kummer

Lasteaiast

Lasteaed Väike Päike pidaja on MTÜ Laste Aeg, mis tegutseb vastavalt koolitusloale nr 5921HTM.

Lasteaed Väike Päike VISIOON on olla avatud, uuendusmeelne ja turvaline, lapsest lähtuv, perekonda toetav ja töötajaid väärtustav asutus. Lasteaed Väike Päike on maailma parim lasteaed!

Lasteaed Väike Päike MISSIOON on toetada iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkamasaavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

PÕHIMÕTTED TÖÖS LASTEGA

 • Laps on see, kes loob Väikese Päikese.
 • Kõikides otsustes ja tegevustes lähtume lapsest.
 • Rühma vaimne ja füüsiline keskkond toetavad lapse igakülgset arengut.
 • Laps on aktiivne katsetaja ning looja, õpetaja on lapse tegevuse suunaja.
 • Projektide teemad on lapsest lähtuvad ja nende arenguvajadusi toetavad.
 • Lapsevanem on läbi projektõppe tegevuste ja Kindiedays e-päeviku kaasatud lasteaia igapäevaellu.
 • Õppe- ja kasvatustöö on planeeritud tegevuskeskustesse, kus laps saab ise vastutada alustatud tegevuse lõpule viimise eest.
 • Rühmas toimuvad iganädalased lapse STEAM-oskusi toetavad õppe- ja kasvatustegevused.
 • Igapäevased tegevused lastega toetavad laste sotsiaalsete ja eneseregulatsiooni oskuste arengut.
 • Väikese Päikese laps, lapsevanem ja töötaja lähtuvad oma tegevustes keskkonda säästvast põhimõttest.
 • Lasteaia ruumid on kujundatud laste jaoks ja laste kasutada.
 • Toit on inimese kütus ning jõu allikas. Lapsed õpivad proovima erinevaid maitseid ja hindama mitmekülgset, värsket ja tervislikku toitu.

MEIE VÄÄRTUSED

Loe lähemalt


Lapsest lähtuv ja pere kaasav

 • Lasteaed Väike Päike on perele usaldusväärne koostööpartner pakkudes tuge lapse kasvatamisel ja õpetamisel.
 • Lähtume lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse.
 • Arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv.
 • Oleme loonud lapsele keskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla.

Avatud ja uuendusmeelne

 • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma infot.
 • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda.
 • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi.
 • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

 • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad.
 • Teeme koostööd tunnustatud spetsialistidega.
 • Meie tegevus on teaduspõhine ning vastab riiklikult sätestatud nõuetele.

Hooliv ja salliv

 • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes.
 • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma.
 • Kuulame, toetame, aitame.
 • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest.
 • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

 • Avastame ja kasvame läbi mängu.
 • Naudime lastega koos mängimist.
 • Meie lapsed ja töötajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.

Stabiilne motiveeritud ja professionaalne meeskond

 • Väike Päike kollektiiv on kokkuhoidev pere. Koos tegemine ja koostöö tekitab ühtekuuluvustunnet ning soovi panustada.
 • Personal on kompetentne, professionaalne ja soe.
 • Organisatsioon toetab personali professionaalset arengut – pakub koolitusi, aga ka võimalust ise koolitada ja olla eeskujuks.

INFOSÜSTEEM KINDIEDAYS

Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays. Kindiedays’i abil on õpetajal võimalus iga lapse arengut individuaalselt jälgida ning ka lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE 2023/2024 ÕPPEAASTA

Teema: MÄNGULT VÕI PÄRISELT
Moto: „Üks kõigi, kõik ühe eest!“ 
Fookus: 
Tee protsess õnnelikuks ja tulemus tuleb iseenesest. „Õnneliku kana mudel“ R. Rebane

Õppeaasta eesmärgid:

 • Kõikides rühmades on loodud/uuendatud lugemispesa.
 • Lastel on aega vabaks loovaks mänguks, õppimine toimub läbi mängu.

Põhimõtted töös lastega:

 • Laps on see, kes loob Väikese Päikese. Kõikides otsustes ja tegevustes lähtume lapsest.
 • Rühma vaimne ja füüsiline keskkond toetavad lapse igakülgset arengut.
 • Väärtustame ja arendame sotsiaalseid oskusi. Lapsepõlves alguse saanud käitumismustrid mõjutavad inimesi läbi elu. Käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, juhtida enda käitumist, seada eesmärke.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus:

 • Väikese Päikese õpetajad, lapsed ja lapsevanemad väärtustavad looduskeskkonda ja loomulikus keskkonnas õppimist.
 • Läbi mängu ja igapäevategevuste on toetatud laste üldoskuste kujunemine.
 • Väikese Päikese laps teeb kõik tööd ise vastavalt enda arengutasemele ja võimetele. Saades eduelamusi ja võttes vastutus, õppides elus hakkama saavaks inimeseseks.
 • Jätkame projektõppe meetodi arendamist õppetöö osana. Projekti teemad ja kestvus tulenevad laste huvist. Õpetaja roll on olla keskkonna looja ning suunaja. Projekti planeerimine ja reflekteerimine on koostöine protsess, kuhu on kaasatud lapsed ja kogu rühmameeskond. Õpitu on lastele nähtav kogu projekti jooksul (projektisein). Projektiplaan on ajas muutuv dokument, mis täieneb kogu projekti jooksul. Projekt lõpeb õppekäigu, etenduse, esitluse, video, animatsiooni vms, mida rühm esitleb lasteaiaperele või vanematele. Projekti tegevuste läbiviimisel kasutatakse digivahendeid ning STEAM ja õuesõppe metoodikat. Õppetegevus põhineb Väikese Päikese väärtustel ning keskkonnasõbraliku mõtteviisil. Tähelepanu pööratakse üldoskuste kujunemise toetamisele ja tundekasvatusele.
 • Projektide teemad on lapsest lähtuvad, nende arenguvajadusi toetavad, loodud keskkond toetab lapse igakülgset arengut.

LIIKUMISTEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Liikumistegevused on Väikeses Päikeses vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Liikumistegevused toimuvad kaks korda nädalas.

Loe lähemalt

Neljapäeval võimleme liikumisõpetaja Angelika Linnamägi juhendamisel saalis, seal kus on varbseinad, nöörredelid, rippuvad rõngad, ronimisvõrk ja langevari. Saame sõbraks pallide, rõngaste, hüpitsate ja teiste spordivahenditega. Kevadel ja sügisel viib Angelika lapsed ratastega sõitma ning orienteeruma.

Reedel loovad lapsed koos loovliikumisõpetaja Diana Senkeliga saalis oma tantse. Seal õpitakse oma keha ja selle liikumiseks kasutamise võimalusi paremini tunnetama. Tantsitakse, mängitakse, improviseeritakse. Talvel viib Diana lapsed suusatama.

Lasteaed Väike Päike on tervist edendav lasteaed.

MUUSIKATEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Loe lähemalt

Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel.
Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

Lasteaed Väike Päike muusikaõpetaja on Maive Lille.

Viisikandle õpe

Väike Päike lasteaed pakub muusikategevustele lisaks ka pilliõpet viisikandle näol. Viisikannelt õpivad lapsed alates viiendast eluaastast. Viisikandlel harjutatakse Eesti rahvusviise, laste- ja jõululaule ning nendel õpitud tükid rikastavad lasteaia jõulu- ja lõpupidusid.

DIGIPÄDEVUS JA STEAM-ÕPE

Digipädevused ja STEAM-õpe on valdkonnad, mis panevad rõhku tulevikus vajalikke oskuste arendamisele. Olulisel kohal on probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, koostöö ja digitaalne kirjaoskus.

Loe lähemalt

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digitehnoloogia tundma õppimiseks ja pädevuste omandamiseks oleme koostatud Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel.

Digipädevuste õppekava

STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.

Steam õppekava

ENESEREGULATSIOONI ÕPPEPROGRAMM

“Saa tunnetega sõbraks” on Väikese Päikese psühholoogi ja haridustehnoloogi välja töötatud unikaalne õppeprogramm, mis arendab 3-7-aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida. Programm “Saa tunnetega sõbraks” koosneb tegevustest, mis toetavad, arendavad ja avardavad laste teadmisi tunnetest ja oskustest tundeid reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Loe lähemalt

EESTI KEELE TUGIÕPE

Toetame oma lasteaias eesti keelest erineva emakeelega laste keeleõpet eesti keele ringiga.

Loe lähemalt

Ring toimub väiksemas grupis, kus läbi mängu ja erinevate tegevuste tekitame lastes huvi eesti keele vastu. Selleks, et lastel tekiks soov ja julgus suhelda igapäevaelus nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega, arendame nende sõnavara ja väljendusoskust. Ringis osalemine on lapsele toeks lasteaia rühmas käsitlevatele teemadele ja tegevustele.

Eesti keele ring toimub nii algajatele kui edasijõudnutele üks kord nädalas.

PSÜHHOLOOG LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia psühholoogi eesmärgiks on laste igakülgse arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega.

Loe lähemalt

Psühholoog lasteaias:

 • toetab lapsi tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja sotsiaaloskuste arendamisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
 • nõustab  ja toetab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
 • hindab vajadusel lapse arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • korraldab lasteaia töötajate ja vanemate jaoks koolitusi, täiendades nende teadmisi laste arengu kohta;
 • pakub vajadusel tasulist individuaalset nõustamist lastele ja vanematele.

Psühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest, kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning psühholoogide eetikakoodeksist. Oma töös kasutab psühholoog teaduspõhilist lähenemist ning arvestab oma tegevustes laste füüsilise, sotsiaalse ja psüühilise arengu iseärasustega.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkimisel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).

Psühholoog Olga Luptova
53 091 541 / olga.luptova@lasteklubi.ee
Lisainfo: psühholoog

LOGOPEED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia logopeed tegeleb 3-7-aastaste laste kõne uurimisega ning kõneprobleemide korrigeerimisega. Uuringut teostatakse kaks korda aastas – sügisel vaadatakse 4-7-aastaste ja kevadel 3-aastaste laste kõnearengut.

Loe lähemalt

Kõneravi tundides (1-2 korda nädalas) toimub lapse:

 • häälduspuuete korrigeerimine;
 • keele- ja kõneoskuse arendamine;
 • psüühiliste protsesside (mõtlemine, taju, tähelepanu, mälu) arendamine läbi põnevate ülesannete ja erinevate mängude;
 • häälik- ja foneemianalüüsi oskuste kujundamine, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine.

Logopeediline töö toimub lähtudes lapsele koostatud kõneravi plaanist.

Väga tähtis on koostöö lapsevanematega, kelle innustus ja toetus tagavad hea tulemuse kõneravi töös.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).
Logopeed Merike Varandi
56 924 925
merike.varandi@lasteklubi.ee

TERVISLIK JA TASAKAALUSTATUD TOIT

Lasteaed Väike Päike on tervisliku ja värske toidu pakkumise võtnud oma südameasjaks. Lasteaia ja kodu koostöös saab lapsele tasakaalustatud ja tervislikku toitu pakkuda ning uusi maitseid tutvustada, et tekiksid tervislikud toitumisharjumused juba varases eas.

Loe lähemalt

Lasteaed Väike Päike Viimsis toitlustamise põhimõtted:

 • Meil on oma köök ja kokk.
 • Söömine toimub eraldi söögisaalis.
 • Pakume värsket ja tervislikku toitu.
 • Lapsed tõstavad endale nii palju, kui ära süüa jaksavad.
 • Magustoitu pakume õhtuooteks, mitte enne lõunaund.

Loe lähemalt, kuidas lasteaed saab teadlikult kujundada tervislikke toitumisharjumusi meie blogist.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Lasteaia kodukorras on meie pere igapäevased kokkulepped meie töö- ja koostööpõhimõtted, maja- ja käitumisreeglid.

Kodukord

Lasteaed Väike Päike õppekava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on kodu ning lasteaia koostöös tagada Väikeses Päikeses lapse mitmekülgne ja järjepidev areng.
Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel areneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused, eetiline käitumine ning algatusvõime. Lapsel kujunevad esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest.

Lasteaed Väike Päike õppekava

Lasteaed Väike Päike arengukava
Väikese Päikese arengukava annab ülevaate lasteaed-pereklubi idee ja tegevuse iseloomustusest, ressurssidest, hetkesituatsioonist ja arengueesmärkidest.

Arengukava 2023-2026

Lasteaia pere

 • Mari Kummer
  Mari Kummer
  Tegevjuhi KT, õppejuht
 • Erlike Karjus
  Erlike Karjus
  Rohelise rühma õpetaja
 • Angeelika Ojaste
  Angeelika Ojaste
  Rohelise rühma abiõpetaja
 • Katrin Minka
  Katrin Minka
  Rohelise rühma abiõpetaja
 • Kristiine Toompere
  Kristiine Toompere
  Valge rühma õpetaja
 • Triin Kleintan
  Triin Kleintan
  Valge rühma abiõpetaja
 • Sirli Salupõld
  Sirli Salupõld
  Valge rühma abiõpetaja
 • Annika Karilaid
  Annika Karilaid
  Sinise rühma õpetaja
 • Kristina Vee
  Kristina Vee
  Sinine rühma abiõpetaja
 • Kristi Hinno
  Kristi Hinno
  Sinise rühma abiõpetaja
 • Kristi Leppmets
  Kristi Leppmets
  Helesinise rühma õpetaja
 • Marge Mõttus
  Marge Mõttus
  Helesinise rühma abiõpetaja
 • Kadri Usar
  Kadri Usar
  Helesinise rühma abiõpetaja
 • Annaliisa Luidre
  Annaliisa Luidre
  Punase rühma õpetaja
 • Martin Saar
  Martin Saar
  Punase rühma abiõpetaja
 • Mari-Liis Vesiallik
  Mari-Liis Vesiallik
  Punase rühma abiõpetaja
 • Mari-Liis Soome
  Mari-Liis Soome
  Oranži rühma õpetaja
 • Getter Marmor
  Getter Marmor
  Oranži rühma abiõpetaja
 • Gerda Nelk
  Gerda Nelk
  Oranži rühma abiõpetaja
 • Kristiin Koster
  Kristiin Koster
  Kollase rühma õpetaja
 • Liis Tamm
  Liis Tamm
  Kollase rühma abiõpetaja
 • Ele Saareleht
  Ele Saareleht
  Kollase rühma abiõpetaja
 • Maive Lille
  Maive Lille
  Muusikaõpetaja
 • Angelika Linnamägi
  Angelika Linnamägi
  Liikumisõpetaja
 • Diana Senkel
  Diana Senkel
  Loovliikumiseõpetaja
 • Merike Varandi
  Merike Varandi
  Logopeed
 • Eneken Eschholz
  Eneken Eschholz
  Lasteaia kokk
 • Viktoria Jermakova
  Viktoria Jermakova
  Köögi abitööline
 • Kaur Madis Paldis
  Kaur Madis Paldis
  Abitööline
 • Karmel Onton
  Karmel Onton
  Hetkel lapsega kodune
 • Marleen Loik
  Marleen Loik
  Hetkel lapsega kodune
 • Veronika Köhler
  Veronika Köhler
  Hetkel lapsega kodune
 • Kerli Lainvoo
  Kerli Lainvoo
  Hetkel lapsega kodune
 • Kertu Tšistjakov
  Kertu Tšistjakov
  Hetkel lapsega kodune

Meie asukoht