Lasteaed Väike Päike

Lasteaed Väike Päike asub Pärnamäe külas vaikses elurajoonis, Viimsi vallas. 7-rühmaline lasteaiahoone on ehitatud 2008. aastal spetsiaalselt lasteaiateenuse pakkumiseks. Liikumis- ja muusikategevusteks on hoones kaks saali, mis on sisustatud tegevusteks vajaliku kaasaegse inventariga. Lasteaial on oma köök ja söögisaal. Lasteaia majas tegutseb ka huvikool, mis pakub huviringe beebidele, väikelastele ja ka lasteaiaealistele.

Lasteaia juhataja:
Kärolin Kaarlep
Telefon: +372 56 239 539
Kärolin Kaarlep

Lasteaiast

Lasteaed Väike Päike pidaja on MTÜ Laste Aeg, mis tegutseb vastavalt koolitusloale nr 5921HTM.

Lasteaed Väike Päike MISSIOON on toetada iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkama saavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

 • Laps on see, kes loob Väikese Päikese. Kõikides otsustes ja tegevustes lähtume lapsest.
 • Rühma vaimne ja füüsiline keskkond toetavad lapse igakülgset arengut.
 • Väärtustame ja arendame sotsiaalseid oskusi. Lapsepõlves alguse saanud käitumismustrid mõjutavad inimesi läbi elu. Käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, juhtida enda käitumist, seada eesmärke.

Lasteaed Väike Päike VISIOON on olla avatud, uuendusmeelne ja turvaline lapsest lähtuv, perekonda toetav ja töötajaid väärtustav õppeasutus.

MEIE VÄÄRTUSED:

Lapsest lähtuv ja pere kaasav

 • Lasteaed Väike Päike on perele usaldusväärne koostööpartner pakkudes tuge lapse kasvatamisel ja õpetamisel.
 • Lähtume lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse.
 • Arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv.
 • Oleme loonud lapsele keskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla.

Avatud ja uuendusmeelne

 • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma infot.
 • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda.
 • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi.
 • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

 • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad.
 • Teeme koostööd tunnustatud spetsialistidega.
 • Meie tegevus on teaduspõhine ning vastab riiklikult sätestatud nõuetele.

Hooliv ja salliv

 • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes.
 • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma.
 • Kuulame, toetame, aitame.
 • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest.
 • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

 • Avastame ja kasvame läbi mängu.
 • Naudime lastega koos mängimist.
 • Meie lapsed ja töötajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.

Stabiilne motiveeritud ja professionaalne meeskond

 • Väike Päike kollektiiv on kokkuhoidev pere. Koos tegemine ja koostöö tekitab ühtekuuluvustunnet ning soovi panustada.
 • Personal on kompetentne, professionaalne ja soe.
 • Organisatsioon toetab personali professionaalset arengut – pakub koolitusi, aga ka võimalust ise koolitada ja olla eeskujuks.

LASTEAED VÄIKE PÄIKE 2018/2019 TEGEVUSKAVA

Lasteaed Väike Päike 2018/2019 õppeaasta moto, fookus ja üldised eesmärgid:

2018/2019 õppeaasta moto ja teema: Katsetan ja loon!
2018/2019 õppeaasta fookus: Väärtustame protsessi!

Uus suund: Digi- ja õuesõpe käsikäes.

Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel lähtume põhimõttest „Katsetan ja loon“. Laps on õppijana aktiivne tegutseja, ta õpib aistingute kaudu, ise kogedes, erinevaid meeli kasutades. Anname lapsele võimaluse katsetada erinevate materjalidega – oluline on protsess ja loomisrõõm, mitte tulemus. Lapsel on õigus ja võimalus katsetada erinevate kunsti algmaterjalidega, luua nendest midagi uut, omanäolist. Algmaterjal võib olla käega katsutav – pliiatsid, värvid, voolimismaterjalid või abstraktsed – heli, valgus, aeg…

Väärtustame loodust kui lapse jaoks loomulikku arengukeskkonda. Jätkame digisuuna arendamist – katsetame, kuidas siduda omavahel digi- ja õuesõpet. Arendame õuemänguala – loome koostöös peredega lastele ja lastega uusi võimalusi õues tegutsemiseks.

Fookuses on jätkuvalt õuesõpe, IKT, projektid.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2018/2019 õppeaastal on:

 • Laps on aktiivne katsetaja ning looja.
 • Laps on õppijana aktiivne tegutseja – õpib aistingute kaudu, ise kogedes, erinevaid meeli kasutades.
 • Laps kogeb läbi protsesside uusi elamusi, oluline on kogetu, mitte tulemus.
 • Lapse loomupärane huvi on parimal moel suunatud projektõppesse, igapäevased teemad jõuavad meieni läbi laste huvide.
 • Laps avastab ja uurib loodust, sealjuures kasutab digitaalseid vahendeid toast väljaspool.
 • Rühmadesse on sisse seatud tegevuskeskused, kus laps saab ise vastutada alustatud tegevuse lõpule viimise eest.
 • Lapsed on õppimise käigus aktiivsed omavahel suhtlejad – arenevad sotsiaalsed oskused.
 • Lapsevanem on kaasatud lasteaia igapäevaellu läbi projektõppe.

LIIKUMISTEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Liikumistegevused on Väikeses Päikeses vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Liikumistegevused toimuvad kaks korda nädalas.

Loe lähemalt

Kolmapäeval võimleme liikumisõpetaja Angelika Linnamägi juhendamisel saalis, seal kus on varbseinad, nöörredelid, rippuvad rõngad, ronimisvõrk ja langevari. Saame sõbraks pallide, rõngaste, hüpitsate ja teiste spordivahenditega. Kevadel ja sügisel viib Angelika lapsed ratastega sõitma ning orienteeruma.

Reedel loovad lapsed koos loovliikumisõpetaja Diana Senkeliga saalis oma tantse. Seal õpitakse oma keha ja selle liikumiseks kasutamise võimalusi paremini tunnetama. Tantsitakse, mängitakse, improviseeritakse. Talvel viib Diana lapsed suusatama.

Lasteaed Väike Päike on tervist edendav lasteaed.

MUUSIKATEGEVUSED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja reedeti.

Loe lähemalt

Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel.
Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

Lasteaed Väike Päike muusikaõpetaja on Maive Lille.

LOGOPEED LASTEAIAS VÄIKE PÄIKE

Lasteaia logopeed tegeleb 3-7-aastaste laste kõne uurimisega ning kõneprobleemide korrigeerimisega. Uuringut teostatakse kaks korda aastas – sügisel vaadatakse 4-7-aastaste ja kevadel 3-aastaste laste kõnearengut.

Loe lähemalt

Kõneravi tundides (1-2 korda nädalas) toimub lapse:

 • häälduspuuete korrigeerimine;
 • keele- ja kõneoskuse arendamine;
 • psüühiliste protsesside (mõtlemine, taju, tähelepanu, mälu) arendamine läbi põnevate ülesannete ja erinevate mängude;
 • häälik- ja foneemianalüüsi oskuste kujundamine, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine.

Logopeediline töö toimub lähtudes lapsele koostatud kõneravi plaanist.

Väga tähtis on koostöö lapsevanematega, kelle innustus ja toetus tagavad hea tulemuse kõneravi töös.

Erinevate küsimuste ja probleemide tekkel võib ühendust võtta telefoni/meili teel või tulla konsultatsioonile (eelnevalt kokkulepitud ajal).
Logopeed Merike Varandi
56 924 925
merike.varandi@lasteklubi.ee

LASTEAED VÄIKE PÄIKE ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Lasteaia kodukorras on meie pere igapäevased kokkulepped meie töö- ja koostööpõhimõtted, maja- ja käitumisreeglid.
Kodukord

Lasteaed Väike Päike õppekava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on kodu ning lasteaia koostöös tagada Väikeses Päikeses lapse mitmekülgne ja järjepidev areng.
Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel areneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused, eetiline käitumine ning algatusvõime. Lapsel kujunevad esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest.
Õppekava

Lasteaed Väike Päike arengukava
Väikese Päikese arengukava annab ülevaate lasteaed-pereklubi idee ja tegevuse iseloomustusest, ressurssidest, hetkesituatsioonist ja arengueesmärkidest.
Arengukava 2016-2019

Meie asukoht