Digipädevus ja STEAM

Digipädevus ja STEAM

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonna ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Oleme koostanud ka Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digivahendite kasutamiseks oleme välja töötanud digirotatsiooni programmi. Programmi raames on iga kuu rühmas üks digivahend, mida lõimitult teiste õppevaldkondadega tegevustes kasutatakse. Programmi käigus tutvuvad lapsed järgmiste vahenditega: Go and Glow robotkilpkonn, Ozobot, Bluebot, helisalvestavad lõksud, Makey Makey, Qobo, LEGO Coding Express, TTS maastikurobot, Sphero Bolt, Matatalab, Dash ja Tale-Bot. Digivahenditega läbiviidud tegevuste tunnikavad moodustavad ideede kogumiku, mis on õppematerjaliks Väike Päike personalile.

STEAM ehk MATIK õpe haarab endas matemaatikat, inseneeriat, tehnoloogiat, teadust ja kunsti. STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.

Väike Päike osales Riigi Tugiteenuste Keskuse projektis „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus“, mille üldeesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raames seatud eesmärkide elluviimist: muutuva õpikäsituse rakendamist, õpilaste digipädevuste arendamist, õpetajate erialaste digioskuste arendamist ning aidata kaasa õppe kujundamisele töömaailma reaalsetele vajadustele vastavaks. Projekti kogusummaks oli 2409,50, millest toetuse summa oli 2048,07 eurot.

Meie jaoks tähendas see 17 uue roboti lisandumist (9 erinevat robotit), mis annab võimaluse pakkuda digiõpet rohkematele lastele. Robootika kasutamine ei ole meie õpetajate jaoks eesmärk omaette, vaid seda tehakse eesmärgil muuta õppetöö lastele huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Uued vahendid täiustavad juba olemasolevat digiõppevahendite parki piisavalt, et erinevad rühmad saavad ka üheaegselt robootikavahendeid kasutada. Lapsed saavad ellu viia oma õpiprojekte kasutades erinevaid robootilisi vahendeid nii rühmas kui huviringides.