Enesejuhtimise programmid

Enesejuhtimise programmid

Mida on lastel vaja lastehoius ja -aias õppida, et kasvada õnnelikeks ja edukateks täiskasvanuteks? Arvutamist? Lugemist? Joonistamist? Kindlasti! Aga paljud uurimused näitavad, et enesejuhtimine mängib inimese elus suurt rolli. Lühidalt on enesejuhtimine oskus reguleerida oma mõtteid, käitumist ja tundeid.

Psühholoog Olga Luptova ja haridustehnoloog Marii Maamägi on koostanud programmid kahele erinevale vanusegrupile - lastehoid (1,5-3-aastased) ja lasteaed (3-7-aastased).

Õppeprogrammide eesmärgiks on arendada laste enesejuhtimise oskuseid, emotsionaalset sõnavara ning soodustada tunnetest arusaamise oskust.

„Saa tunnetega sõbraks“ programm on Väikese Päikese lasteaedade õppekava osa. Programmi tegevusi rakendatakse pidevalt ja integreeritult igapäeva õppetegevusesse.

„Saan endaga sõbraks“ õppeprogramm

1,5-3-aastastele

„SAAN ENDAGA SÕBRAKS“ on õppeprogramm, mis arendab 1.5-3-aastaste enesejuhtimisoskuseid. Programm koosneb tegevustest, mis toetavad laste enesejuhtimise oskuste arengut, arendavad emotsionaalset sõnavara ning soodustavad tunnetest arusaamise oskuste arengut.

Programmi tegevused jagunevad kolmeks temaatiliseks plokiks:

 1. Super reguleerijad: tegevused arendavad laste impulsside kontrolli oskust ja pidurdusprotsesse. Esimene osa tegevustest on mõeldud lasterühmale tervikuna. Õpetajad panevad koos lastega paika rühma kokkulepped, kasutades selleks eakohaseid vahendeid (nt pilte, liivakella, muusikat jne). Teine osa tegevustest keskendub laste enesejuhtimisoskuste teadlikule arendamisele. Tegevused arendavad lapses oskust analüüsida ja kontrollida enda reaktsioone. Samuti õpib laps planeerima ja muutma oma tegevusi, lähtudes juhendist ja olukorrast.
 2. Tunnete juhtimine: tegevuste eesmärgiks on laiendada laste emotsionaalset sõnavara ning arendada laste oskust mõista enda ja teiste emotsioone.
 3. Meelerahu: tegevused toetavad laste teadvelolekut, aitavad neil pingetega toime tulla ja arendada enesekohaseid oskuseid.

Programmi õpieesmärgid:

 • Arendada laste impulsside kontrolli ja pidurdusprotsesse.
 • Arendada oskust analüüsida enda reaktsioone, kontrollida neid, planeerida ja muuta oma tegevusi, lähtudes juhendist ja olukorrast.
 • Arendada laste empaatiat ja suhtlemisoskust.
 • Laiendada laste teadmisi enda ja teiste tunnetest.
 • Arendada laste emotsionaalset sõnavara.
 • Arendada laste emotsioonide mõistmist.
 • Arendada laste keskendumisvõimet.

„Saa tunnetega sõbraks“ õppeprogramm

3-7-aastastele

„SAA TUNNETEGA SÕBRAKS“ on Väike Päike psühholoogi ja haridustehnoloogi välja töötatud unikaalne õppeprogramm, mis arendab 3-7-aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida. Programm „Saa tunnetega sõbraks“ koosneb tegevustest, mis toetavad, arendavad ja avardavad laste teadmisi tunnetest ja oskustest tundeid reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Programmi tegevused jagunevad neljaks suuremaks alateemaks:

 1. Nii lai tunnete maailm: tegevuste eesmärgiks on laiendada laste teadmisi tunnetest ja nende tekkimisest ning arendada laste oskust enda ja teiste emotsioone mõista.
 2. Tunded on meie elu osa: tegevused on suunatud laste emotsionaalsete situatsioonide mõistmise arendamisele.
 3. Mida enda tunnetega teha?: tegevused on suunatud laste tunnete juhtimise arendamisele. Kajastatakse erinevaid tunnete juhtimiseks kasutatavaid strateegiaid.
 4. Super reguleerijad: tegevused on mõeldud selleks, et arendada laste impulsside kontrolli ja pidurdusprotsesse. Need tegevused õpetavad lastele, kuidas analüüsida enda reaktsioone ja kontrollida neid. Samuti kuidas planeerida ja muuta oma tegevusi, lähtudes juhendist ja olukorrast.

Programmi õpieesmärgid:

 • Laiendada laste teadmisi tunnetest ja nende tekkimisest.
 • Arendada laste empaatiat ja suhtlemisoskust.
 • Arendada laste oskust emotsioone mõista ja väljendada.
 • Arendada laste emotsionaalsete situatsioonide mõistmist.
 • Arendada laste tunnete juhtimise oskust.
 • Arendada laste oskuseid analüüsida enda reaktsioone ja neid kontrollida.
 • Arendada laste oskuseid planeerida ja muuta oma tegevusi lähtudes juhendist ja olukorrast.

2020/2021 õa uurimuse tulemused

Õppeaasta oli Väikses Päikses täis tundeid. Lapsed osalesid programmis „Saa tunnetega sõbraks“ ning said palju uusi teadmisi ja oskusi. Meil on rõõm teada anda, et ka statistika kinnitab laste oskustes muutuseid!

Programmi eestvedajad Olga Luptova ja Marii Maamägi viisid läbi uurimuse, kus võrdlesid programmis osalenud laste tulemusi kontrollrühma laste tulemustega ning seletasid välja, et „Saa tunnetega sõbraks“ programm mõjus positiivselt laste tunnetest arusaamisele, negatiivsete tunnetega toimetulekule ning enesekontrollile. Seega on tehtud tööst tõesõna kasu!

Täisteksti uurimuse kohta leiate siit: UURIMUSE TULEMUSED