Tartu Väike Päike Lasteaed

Tartu Väike Päike Lasteaed

Oma esimese üksuse Tartus - Tartu Lasteaia, avasime 2016. aasta sügisel. Lasteaed on kolmerühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja 1. ja 2. korrusel. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

Lasteaia tegevjuht:
Merlyn Toom
Telefon: +372 58 844 713
Merlyn Toom

Lasteaiast

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

Tartu Väike Päike Lasteaed Missioon

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkama saavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

Tartu Väike Päike Lasteaed Visioon

Särava lapsepõlve algus!

INFOSÜSTEEM KINDIEDAYS

Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

TEGEVUSKAVA 2021/2022

2021/2022 õppeaasta teema on: Tunnetega sõbraks, sõpradega maailma avastama
2021/2021 õppeaasta fookuses on: emotsioonide õpe, digipädevused ja STEAM-õpe ning mängude õpe

Õppe- ja kasvatustegevustes kasutame projektõppe elemente.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2021/2022 õppeaastal:

  • Laps on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisse projektõppe kaudu.
  • Laps on õppe- ja kasvatusprotsessis aktiivne osaleja.
  • Laps läbib programmi „Saa tunnetega sõbraks!“ (projekt laste tunnete juhtimise oskuste arendamiseks, programmi autorid on Väikese Päikese psühholoog Olga Luptova ja Väikese Päikese haridustehnoloog Marii Maamägi), omandades nii oskused eneseregulatsiooniks kui enda ja teiste emotsioonidega toimetulekuks. Loe lisaks.
  • Laps tutvub digitehnoloogiliste vahenditega. Loe lisaks.
  • Laps osaleb STEAM-õppes. Loe lisaks.
  • Laps tutvub erinevate mänguliikidega (ring-, peitus-, seltskonna-, liikumis-, lauamängud jne) ja proovib neid koos kaaslastega läbi mängida. Samuti vaadatakse üle kõik rühmas olevad erinevad mängud ja tutvutakse nende mängude reeglitega, vastavalt vanusele võib õpetaja reegleid kohandada. Ühel päeval nädalas on mängude mängimise päev.

Pedagoogid lähtuvad oma töös riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast, tegevuskavast, päevakavast ning projektõppe ideoloogiast. Õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on lapsest lähtuv kasvatus, tegevusi planeeritakse laste huvidest lähtuvalt, integreerides erinevaid tegevuste valdkondi, laps on õppe-ja kasvatusprotsessis aktiivne osaleja alates planeerimisest kuni projekti lõppemiseni. Laste vanusest lähtuvalt korraldatakse õppekäike ja muid tegevusi ka väljaspool lasteasutust.

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS

Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

DIGIPÄDEVUS JA STEAM-ÕPE

Digipädevused ja STEAM-õpe on valdkonnad, mis panevad rõhku tulevikus vajalikke oskuste arendamisele. Olulisel kohal on probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, koostöö ja digitaalne kirjaoskus.

Loe lähemalt

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digitehnoloogia tundma õppimiseks ja pädevuste omandamiseks oleme koostatud Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel.

Digipädevuste õppekava

STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.

Steam õppekava

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

LOGOPEED ja PSÜHHOLOOG

Teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.

LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Õppekava
Arengukava

Meie asukoht