Tartu Väike Päike Lasteaed

Tartu Väike Päike Lasteaed

Oma esimese üksuse Tartus - Tartu Lasteaia, avasime 2016. aasta sügisel. Lasteaed on kolmerühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja 1. ja 2. korrusel. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

Lasteaia juhataja:
Raigi Tameri
Telefon: +372 58 844 713
Raigi Tameri

Lasteaiast

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

Tartu Väike Päike Lasteaed Missioon

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkama saavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

Tartu Väike Päike Lasteaed Visioon

Särava lapsepõlve algus!

INFOSÜSTEEM KINDIEDAYS

Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

TEGEVUSKAVA

2019/2020 õppeaasta teema on: Hoia ja hooli!
2019/2020 õppeaasta fookuses on: Robootika ja STEAM- oskuste arendamine.

Õppe- ja kasvatustegevustes kasutame projektõppe elemente.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2019/2020 õppeaastal on:

  • Laps on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisse projektõppe kaudu.
  • Laps on õppe- ja kasvatusprotsessis aktiivne osaleja.
  • Laps on hooliv, abivalmis ja tähelepanelik oma kaaslaste (nii suurte kui väikeste) suhtes.
  • Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi.
  • Laps katsetab erinevaid uuenduslikke õppevahendeid (robootika ja STEAM-vahendid igapäevastes õppetegevustes)
  • Lapsed on tegevuste käigus aktiivsed suhtlejad nii teiste lastega kui töötajatega.
  • Lapsevanem on kaasatud lasteaia igapäevaellu läbi erienvate ühisürituste.

Pedagoogid lähtuvad oma töös riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast, tegevuskavast, päevakavast ning projektõppe ideoloogiast. Õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on lapsest lähtuv kasvatus, tegevusi planeeritakse laste huvidest lähtuvalt, integreerides erinevaid tegevuste valdkondi, laps on õppe-ja kasvatusprotsessis aktiivne osaleja alates planeerimisest kuni projekti lõppemiseni. Laste vanusest lähtuvalt korraldatakse õppekäike ja muid tegevusi ka väljaspool lasteasutust.

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS

Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

LOGOPEED ja PSÜHHOLOOG

Teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.

LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Õppekava
Arengukava

Meie asukoht