Tartu Väike Päike Lasteaed

Oma esimese üksuse Tartus - Tartu Lasteaia, avasime 2016. aasta sügisel. Lasteaed on kolmerühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja 1. ja 2. korrusel. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

Lasteaiast

Tartu Väike Päike Lasteaed Missioon

Koostöös motiveeritud meeskonnaga toetada lapsevanemat lapse individuaalsel arengul läbi mängulise, sõbraliku, turvalise, kaasaegse ja jõukohase arengukeskonna.

Tartu Väike Päike Lasteaed Visioon

Tartu Väike Päike Lasteaed, kui kvaliteetset alusharidust võimaldav eralasteasutus, on kindel koostööpartner lapsevanemale, inspireeriv meeskonnale ja turvaline igakülgset arengut toetav lapsele.

TEGEVUSKAVA 2018/2019 

2018/2019 õppeaasta teema on: Katsetan ja loon!
2018/2019 õppeaasta fookuses on: Protsessi väärtustamine.

Uus suund: projektiõppe elementide kasutamine õppe- ja kasvatustöös.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2018/2019 õppeaastal on:

  • Laps algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu.
  • Laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi.
  • Laps saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest lasteaia keskkonnas.
  • Laps on aktiivne katsetaja ja looja.
  • Laps on õppijana aktiivne tegutseja – kogeb ja tunnetab maailma kõigi oma meeltega.
  • Lapsed on õppimise käigus aktiivsed suhtlejad nii rühmapersonaliga kui omavahel – arenevad sotsiaalsed oskused.
  • Lapsevanem on kaasatud lasteaia igapäevaellu läbi erinevate ühisürituste.

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel lähtutakse 2018/2019 õppeaastal põhimõttest „Katsetan ja loon“, laps kaasatakse erinevatesse protsessidesse aktiivse tegutsejana. Väärtustatakse protsessi käigus erinevaid etappe – ka tagasilööke. Oluline on pakkuda lapsele isetegemise kogemust, seda praktiseeritakse kõikides tegevustes vastavalt laste vanusele. Õppe ja kasvatustegevuse aluseks on lapsest lähtuv kasvatus, kus keskmes on laps kui aktiivne õppija ning tema igakülgne ja terviklik areng. Tegevuste läbiviimisel kasutatakse projektiõppe elemente, integreerides erinevaid tegevuste valdkondi. Laste vanusest lähtuvalt planeeritakse rühmade tegevuskavadesse õppekäike ja muid tegevusi ka väljaspool lasteasutust.

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS

Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

LOGOPEED ja PSÜHHOLOOG

Teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.

LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Õppekava
Arengukava

Meie asukoht