Tartu Väike Päike Lasteaed

Tartu Väike Päike Lasteaed

Oma esimese üksuse Tartus - Tartu Tiigi Lasteaia, avasime 2016. aasta sügisel. Lasteaed on kolmerühmaline ja võimaldab alusharidust kuni 60le lapsele vanuses 2-7 aastat. Lasteaed asub hubase sisemiljööga, kolmekorruselise maja 1. ja 2. korrusel. Lasteaia lähedal asub Tiigi park ja jalutustee kaugusel on Toomemägi.

Lasteaia tegevjuht:
Merlyn Toom
Telefon: +372 58 844 713
Merlyn Toom

Lasteaiast

Tartu Väike Päike Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Alus: ministri käskkiri 26.10.2016 nr 1.1-2/16/284.

Tartu Väike Päike Lasteaed Missioon

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab iga last loovaks ja algatusvõimeliseks, kaasaegses elukeskkonnas hakkama saavaks, ennast ja teisi väärtustavaks isiksuseks arenemisel.

Tartu Väike Päike Lasteaed Visioon

Särava lapsepõlve algus!

INFOSÜSTEEM KINDIEDAYS

Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

TEGEVUSKAVA 2023/2024

2023/2024 õppeaasta teema on: „Minu rada“
2023/2024 õppeaasta moto: „Mängides avastan, avastades õpin“
2023/2024 õppeaasta fookus: „Lapse teekond kulgeb läbi aasta, saatjaks uudishimu, avastamine ja kogemine“

Põhimõtted töös lastega:

 • Lapse uudishimu ja küsimused annavad suuna edasiseks tegutsemiseks.
 • Õppimine toimub avastades ning õpitu kinnistub läbi kogemuste.
 • Õpetaja on lastele toeks avastatu ja kogetu esitlemisel läbi erinevate arendavate  tegevuste.

Projektõpe 2023/2024:

Tartu Väike Päike rühmades toimub õppetöö projektõppe põhimõttel, mis on laste ja õpetajate ühine avastuslik õpe. Projektid jõuavad meieni laste huvidest lähtuvalt. Projekt algab laste huvist ja lõppeb huvi ammendumisel. Laste õppimisprotsessis on tähtsal kohal erinevad õppekäigud.

Projekt lõppeb kokkuvõtva ürituse, plakati, näituse või esitlusega, kuhu kaasame võimalusel peresid.

Kogu protsessi käigus jälgime Lasteaed Väike Päike väärtusi, kasutades toetava tegevusena kaasaegseid digiõppevahendeid ja eneseregulatsioonprogrammi.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2023/2024 õppeaastal:

 • Õpetaja on lapse õppimise saatja ja märkaja.
 • Uuriv eluhoiak ja aktiivne tegutsemine on lapse õppimise alus.
 • Laps õpib ennast ja kaaslasi paremini mõistma läbi eneseregulatsioonioskuste.

LIIKUMISTEGEVUS LASTEAIAS

Liikumistegevused Väikeses Päikeses on vahvad, põnevad, tähelepanu ja uudishimu äratavad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Liikumistegevuse eesmärgiks on, et laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Laps on aktiivne ja suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

Meile meeldib liikumispisikutega ka oma lapsevanemaid nakatada, peame koos vastlapäevi ja jookseme lõbu pärast spordipäevadel.

MUUSIKATEGEVUS LASTEAIAS

Muusikategevused Väikese Päikese Lasteaias on mitmekülgsed ja loovad. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusika rikastab laste tundeelu, arendab fantaasiat ning loovust.

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng lastepillidel. Kõik need tegevused moodustavad ühtse loomeprotsessi. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja muud lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, mõjutavad tundmusi ja teadvust. Lastepeod toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas, nii koguvad lapsed esinemisjulgust ja positiivseid emotsionaalseid kogemusi.

DIGIPÄDEVUS JA STEAM-ÕPE

Digipädevused ja STEAM-õpe on valdkonnad, mis panevad rõhku tulevikus vajalikke oskuste arendamisele. Olulisel kohal on probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, koostöö ja digitaalne kirjaoskus.

Loe lähemalt

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digitehnoloogia tundma õppimiseks ja pädevuste omandamiseks oleme koostatud Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel.

Digipädevuste õppekava

STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.

Steam õppekava

ENESEREGULATSIOONI ÕPPEPROGRAMM

“Saa tunnetega sõbraks” on Väikese Päikese psühholoogi ja haridustehnoloogi välja töötatud unikaalne õppeprogramm, mis arendab 3-7-aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida. Programm “Saa tunnetega sõbraks” koosneb tegevustest, mis toetavad, arendavad ja avardavad laste teadmisi tunnetest ja oskustest tundeid reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Loe lähemalt

TÖÖ ERINEVA KEELELISE JA KULTUURILISE TAUSTAGA PEREST PÄRIT LASTEGA

Tartu Väike Päike Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga perest lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Lasteaia õpetajad on teadlikud sellise ühiskonna iseärasustest ja neil on ühene arusaam sellega seonduvatest mõistetest. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peab õpetaja silmas mitmekultuurilise hariduse põhimõtteid ja loob kõigile lastele soodsad ja võrdsed tingimused igakülgseks arenguks.

LOGOPEED ja PSÜHHOLOOG

Teenuse osas teeb Tartu Väike Päike Lasteaed koostööd Rajaleidja Keskusega, Hariduse Tugiteenuste Keskusega või vajadusel ostab spetsialistide teenust sisse.

LASTEAIA ALUSDOKUMENDID

Kodukord
Õppekava
Arengukava

LASTEAIA PERE

 • Merlyn Toom
  Merlyn Toom
  Lasteaia tegevjuht
 • Tiina Ruus-Ruusa
  Tiina Ruus-Ruusa
  Õppejuht
 • Elis Mandre
  Elis Mandre
  Jänkukeste rühma õpetaja
 • Krista Nigol
  Krista Nigol
  Jänkukeste rühma abiõpetaja
 • Eva Sikk
  Eva Sikk
  Jänkukeste rühma abiõpetaja
 • Kairi Sepp
  Kairi Sepp
  Jänkukeste rühma abiõpetaja
 • Gerli Võsu
  Gerli Võsu
  Karukeste rühma õpetaja
 • Jelena Vassiljeva
  Jelena Vassiljeva
  Karukeste rühma abiõpetaja
 • Džesika Hendrikson
  Džesika Hendrikson
  Karukeste rühma abiõpetaja
 • Kaili Olgo
  Kaili Olgo
  Karuottide rühma õpetaja
 • Katy Männiste
  Katy Männiste
  Karuottide rühma abiõpetaja
 • Diana Teider
  Diana Teider
  Karuottide rühma abiõpetaja
 • Heli Põder
  Heli Põder
  Liikumisõpetaja
 • Aires Kund
  Aires Kund
  Muusikaõpetaja
 • Sirli Kõrts
  Sirli Kõrts
  Logopeed
 • Celia Kuuse
  Celia Kuuse
  Hetkel lapsega kodune

Meie asukoht