Väikese Päikese lastel on igal kuul uus robot katsetamiseks

Väikese Päikese lastel on igal kuul uus robot katsetamiseks

Me elame ühiskonnas, kus meid ümbritseb igapäevaselt väga palju nutikaid asju: nutikas teler, nutikad lambid, ukselukud, robottolmuimejad ja muud seadmed. Tänapäeva lapsed on nutiajastu põliselanikud, nemad ei ole kunagi näinud digivahendite vaba elu. Seetõttu satuvad ka erinevad digivahendid lastele kätte üha varasemas eas. Need on laste jaoks köitvad ning püüavad oma efektide ja kasutamisvõimalustega tähelepanu juba varases eas. Nevski (2019) uuris kuni 3-aastaste laste digimängu ning leidis, et ligi pooled uurimuses osalenud lapsevanematest võimaldasid oma väikelapsele nutiseadme kasutamist. Samas piiravad uurimuses osalenud vanemad laste nutiseadmete kasutamist aja ja sisu poolest ning lapse vanuse kasvades muutub ka seadme kasutamise aeg ning sisu. Ka lasteaedades kasutatakse üha enam digivahendeid, sealhulgas tahvelarvuteid. Digipädevused on mitmete lasteaedade õppekavadesse jõudnud ning nende arendamisega tegeletakse nii õpetajate kui laste puhul pea iganädalaselt. Väike Päike on nii õpetajate kui laste digipädevuste tõstmist hoidnud fookuses juba mitu aastat.

Digipädevused õppekava osaks

Digipädevused ja tehnoloogiaga seotud teemad ei ole hetkel kehtivas koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sees, kuid lasteaiad lisavad neid õhinapõhiselt ise oma eesmärkidesse. Praegu kehtiv õppekava pärineb aastast 2008. Küll aga on digipädevused ja tehnoloogia olnud tugevalt põimitud vahepealsel ajal avaldatud alushariduse riikliku õppekava tööversioonides. Sellest tulenevalt on selge, et uues riiklikus õppekavas saab digitehnoloogia olema käsitletud. Olgugi, et praeguses riiklikus õppekavas digitehnoloogiat ei käsitleta, on alusharidust pakkuvad asutused astunud samme digipädevuste arendamiseks ning lähtuvad digipädevuste käsitlemisel põhiliselt õpetaja kutsestandardist ning Haridus- ja Noorteameti (HARNO) Digipädevusmudelist. Väikeses Päikeses oleme astunud suuri samme digitehnoloogia lõimiseks igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusse nii lastehoius kui -aias. Meie hoidjad ja õpetajad kasutavad sageli erinevate tegevuste läbiviimiseks just digivahendeid, lõimides digiõpet muude valdkondadega.

Digivahendite rotatsioon Väikeses Päikeses

Väikese Päikese lastehoiud toimetasid eelmisel õppeaastal põhiliselt 2 digivahendiga: Blue-Bot ja Qobo. Sel õppeaastal kohandasime Väikese Päikese lasteaedade digi- ja STEAM-õppekavasid ka lastehoidudele ning meie Harjumaa ja Tallinna lastehoidudes läks käima digivahendite rotatsiooniprogrammi pilootprojekt. Hiljem loodame rotatsiooni laiendada kõigisse meie lastehoidudesse.

Rotatsioonis on 9 digivahendit. Iga kuu on ühes lastehoius 1 digivahend, mis kuu möödudes vahetub järgmise digivahendi vastu. Rotatsiooniprogrammi digivahendid on valitud haridustehnoloogi poolt võttes arvesse eelkõige lastehoidudes käivate laste vanust ning Väikese Päikese digi- ja STEAM-õppekavasid.

Rotatsiooni eesmärgiks on arendada lapsehoidjate digipädevusi ning panna alus laste digipädevuste arendamisele, ehk pakkuda lastele esimesi turvalisi ja läbimõeldud samme hariduslike digivahenditega tutvumiseks. Digivahendite kasutamisel saab kinnitust näiteks põhjus-tagajärg seos. Mitmete robootiliste vahendite puhul saab selgelt näidata ja aidata lapsel luua seoseid, mis juhtub, kui vajutada nuppu.

Põhilised arendatavad oskused 2-3-aastastel lastel lähtuvalt Väikese Päikese digipädevuste õppekavast on:

  • Tutvub digi- ja robootikavahenditega ning nende heaperemeheliku kasutamisega;
  • Sisestab õpetaja juhendamisel põrandarobotile seadme liigutamiseks lihtsamaid käsklusi;
  • Teeb digivahendi abil teistega koostööd (õpetaja, rühmakaaslased).

Digivahend rikastab õppetegevusi ja aitab lõimida valdkondi

Kokkuvõtteks tasub üle korrata, et digivahenditega saab rikastada kõikvõimalikke õppetegevusi ning kasutada neid erinevate õppevaldkondade lõimimisel. Enamasti vaadeldakse esmasel tutvumisel seadet eraldiseisvalt, kuid edaspidi on digivahend alati seotud teiste valdkondadega, olgu selleks siis kunst, mina ja keskkond, matemaatika või keel ja kõne. Digivahendid aitavad rikastada ka erinevaid STEAM tegevusi. Näiteks pakub rotatsioonis olev valguslaud objektide vaatlemisele teistsuguseid ja huvitavaid vaatenurki ning samas saab valguslaual tutvuda erinevate materjalidega nagu riis ja manna. Lisaks arendab see ka laste peenmotoorseid oskuseid. Maastikurobot pakub võimalust ühendada õuesõpe programmeerimisega, Dash ja Matatalab Lite pakuvad põnevaid lahendusi ka muusika loomiseks.

Võimalusi on lõputult!

Kui soovid konsulteerida digivahendite kasutamise üle oma lasteaias või -hoius, võta ühendust Väike Päike haridustehnoloogi Mariell Miilveega.

Mariell Miilvee
Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.