VÄIKE PÄIKE HUVIKOOL  – TULEVIKUOSKUSTE KASVULAVA

VÄIKE PÄIKE HUVIKOOL – TULEVIKUOSKUSTE KASVULAVA

Aina rohkem räägitakse tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas tulevikuoskuste olulisusest. World Economic Forumi „Töömaailma tuleviku raportis“ rõhutatakse, et probleemilahendus- ja kommunikeerimisoskus ning loominguline mõtlemine on väga vajalikud tuleviku tööturul konkureerimiseks. Samuti Brookings Institution raportis „Oskused muutuvas maailmas“ toodi välja kohanemisvõime erinevates keskkondades ja olukordades. Seega tulevikuoskuste arengu toetamine on väga tähtis juba koolieelses eas.  

Väike Päike Huvikool töötab täna selle nimel, et meil oleksid tulevikus eneseteadlikud ja ennastjuhtivad inimesed. Oleme loonud oma lasteaedade- ja hoidude õppekava põhjal robootika- ja teadusringi ainekavad. Sel õppeaastal otsustasime pakkuda oma robootika- ja teadusringe vanusegruppidele 3–4- ja 5–7-aastastele ka väljaspool Väike Päike lasteaedasid. Hetkel tegutseme 15 grupiga järgnevates asukohtades: Laagri lasteaed, lasteaed Kraavikrõll, Tallinna Kihnu lasteaed ja Järveküla lasteaed (Leerimäe, Sõnajala ja Järveküla maja) ja tegutseme endiselt ka Väike Päike lasteaedades Viimsis ja Tartus, kuhu ootame lapsi teistest lasteaedadest.  

Robootika huviringi tutvustus

Meie robootika huviringi eesmärk on toetada varajasest east laste digioskuseid läbi mänguliste tegevuste, seetõttu pakume robootikat juba 3–4-aastastele. Ühe tunni teemaks oli ‚‚Mänguline mõmmijooga‘‘. Lapsed laotasid koos juhendajaga maha mõmmidega kaardid, mille all olid joogapoosid. Lapsed said kordamööda juhtida robotit (Blueboti) kaartide peal ja teha nii, et see ei sõidaks teelt välja, pööraks paremale-vasakule ning vahepeal said lapsed ka oma kehalised võimed proovile panna. Mõni kaart oli aga alt tühi ja lapsed pidid ise välja mõtlema asendeid. Selles tunnis arendasid lapsed loovust, loogilist mõtlemist ja füüsilisi oskuseid. 

Vanemad lapsed suudavad pikemalt keskenduda ühele tegevusele. 5–7-aastaste ringis oli lastel võimalus planeerida tee robotile (Ozobot), mille ehitamiseks nad pidid ka meisterdama ja lõikama. Lapsed said meeskonnas ise katsetada nende arvates parimat teekonda. Samuti teadmine, et puudub üks ja õige lahendus, andis neile võimaluse läheneda ülesandele loovalt.  Selle ühe tee planeerimisel olid lõimitud erinevad valdkonnad: sotsiaalsed oskused, kunst ja liikumine.

Robot on vahend, millega laps omandab esmased programeerimisoskused ning tõstab huvi tehnoloogia ja teiste valdkondade vastu läbi erinevate mänguliste loovtegevuste. Üks vahend on ringis kuu aega ehk iga nädal astub juhendaja ja laps sammu võrra edasi, et õppida roboti funktsioone aina rohkem tundma. Robootika huviringis on võimalik süvitsi vahenditega tutvuda ning päriselt õppida sellega iseseisvalt tegutsema koos meie pühendunud ja koolitatud juhendajatega. 

Septembris suurendasime ka oma robootikavahendite arvu ja hetkel kasutame huviringides 13 hariduslikku robotit. Meie haridustehnoloog Karin ja huvikooli juht Liis toetavad igas küsimuses huviringide juhendajaid, et nemad saaksid omakorda pakkuda põnevaid robootika ja teaduse huviringe lastele. Just hiljuti nad võtsid juhendajatega ühe pärastlõuna, et üheskoos uute vahenditega mängida ja seeläbi ka ise õppida. Eesmärk on saada kord kvartalis kokku, et tagasisidestada või koolitada. Neil on ka huviringide juhendajate Facebooki grupp, kus nad jagavad tundidega seoses vahetuid emotsioone.

Lastel on võimalus esitleda oma projekti rahvusvahelisel robootikafestivalil

Robootika huviringi tegevused ei jää ainult lasteaiaseinte vahele. Osaleme juba neljandat aastat rahvusvahelisel üritusel Robotex, kus kogunevad kokku kõik robootikahuvilised üle maailma. Meie soov on seeläbi toetada laste julgust esitleda oma ideesid publiku ees. Lisaks on lastel võimalus õppida juba varajasest east mitmekultuurilisust, kuna roboliigas on osalejaid üle maailma. 

Novembris on põhiline fookus Robotexi Roboliiga ettevalmistustel, mis annab lastele projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemuse. Esmalt esitleb juhendaja tunnis Roboliiga teemat, milleks tänavu on „Minu autovaba linn“, seejärel hakkavad lapsed ajurünnakut tegema: millist robotit nad kasutavad, kuidas alusmatti kujundada (roboti liikumiseks) ja mida robot seal teeb. Kogu rühm saab kaasa mõelda ideesid ja lõpuks nad peavad valima ühe kandva idee, mida robootikafestivalil esitleda. Näiteks, kui robot liigub punktist A punkti B ja teeb seal häält, siis selle taga peab olema ka lugu. Samuti peavad lapsed Roboliigas vastama kohtunike küsimusele nagu, „kuidas te oma meeskonnatööd planeerisite?“ ning esitlema oma tööd. Robotex on hea koht, kus lapsed saavad end väljendada, panna proovile oma julguse ja esinemisoskuse, mis on väärtuslik kogemus – see avardab nende silmaringi ja annab võimaluse avastada ka oma tuleviku perspektiive. 

„Teaduse Võlumaa“ teadusringis avastame uurides

Teaduse Võlumaal tutvustame väikelastele teadust läbi STEAM-õppe, mis aitab neis tekitada armastust uurimise vastu. Väljend STEAM tuleb ingliskeelsetest sõnadest Science (teadus), Technology (tehnoloogia), Engineering (inseneeria), Art (kunst) ja Math (matemaatika) ning eesti keeles mõistetakse selle all loodus- ja täppisteaduseid.

Teadusringi loomisel on aluseks meie haridustehnoloog Karini loodud STEAM-kaardid, mis jõuavad müüki lähiajal. Igat tundi alustame probleemipüstitusega, mis on lapsest lähtuv, põnev ja paeluv. Sellest juhindudes otsustasime luua animatsioonid, mille peategelased on Harald ja Freya, meie Väike Päike Lasteklubi raamatust „Maruvahva lasteaed“. Kaksikud kutsuvad lapsi läbi mänguliste ja teaduslike lugude avastama ja õppima, samal ajal lahendades igapäevaelu väljakutseid. Selline lähenemine aitab lastel arendada loovust, probleemide lahendamise oskusi ja koostööd.

Miks valida Väike Päike Huvikool?

  • Pikaaegne kogemus – Väike Päike on panustanud huviharidusse juba 20 aastat.
  • Lapsest lähtuv lähenemisviis
  • Kvaliteet – meie välja töötatud ainekavad ning koolitatud ja pühendunud juhendajad
  • Individuaalse õpiedu märkamine ja väljundid lastele (Robotex) – juhendajad annavad individuaalset tagasisidet lapse edusammude kohta. 
  • Huviringid väikelastele – oleme üks väheseid huvikoole, mis pakub teadushuviringe alates 3. eluaastast. 
  • STEAM haridus – pakume lastele kaasahaaravat õpikogemust

Vanemate tagasiside 

„Otto Freyrile väga meeldib Väikese Päikese robootikaring. Ta saab sealt sedavõrd palju jõudu ja indu, teemad saadavad mängudes, silmaring on laienenud. Otto arvates peab ühes nädalas rohkem robootikat olema. Aitäh, et sellise asjaga tegelete!“

„Minu poeg käib Laagri lasteaias teie robootikaringis ja on sellest vaimustuses!“

NB! Väike Päike Huvikool kutsub koostööle! Kutsu meid läbi viima teie lasteaias teadusringi „Teaduse Võlumaa“ ja robootika huviringi. Teeme heameelega ka koolitusi STEAM ja robootika teemadel. Võta Liisiga ühendust, kui soovid teada lisa: liis.jakimainen@lasteklubi.ee.

Alusharidus loob tuleviku!

Birgit Anette Bibikov
Liis Jakimainen
Karin Eesmaa

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.