Lapsest lähtuv lähenemisviis toetab lapse loomulikku huvi ja tegutsemistahet

Lapsest lähtuv lähenemisviis toetab lapse loomulikku huvi ja tegutsemistahet

Laps õpib kõige paremini juhindudes oma loomulikust huvist. Esimestel eluaastatel on laps kõige vastuvõtlikum uutele teadmistele, kui igal sekundil moodustuvad miljonid ühendused tema ajus. Kvaliteetne alusharidus peaks andma lapsele oskused ja teadmised selleks, et temast kujuneks ennastjuhtiv iseseisev täiskasvanu, kellel on hea koostöö- ning probleemilahendusoskus. Seetõttu on väga oluline luua lapsele lasteaias- või hoius tingimused, kus tal on võimalus olla iseseisev, katsetada, saada seeläbi eduelamusi ja leida lahendusi erinevates olukordades. Kui me lõikame, kleebime ja maalime lapse eest, siis laps õpib vaid seda, et meie oskame kõike paremini kui tema. Seega vastupidiselt on oluline näidata lapsele, kuidas kasutada kääre ja lasta tal ise paberit lõigata.

Saame tuttavaks Mariga – Väikese Päikese ja Viimsi lasteaia õppejuht

Väikese Päikese meeskonnaga liitus augustis pikaajalise lasteaiaõpetaja kogemusega Mari Kummer, kes on Väikese Päikese ja meie Viimsi lasteaia uus õppejuht. Mari on viimased 13 aastat töötanud õpetajana, mis sai alguse ühest asendamisest lasteaias. Ta oli eelnevalt õppinud juristiks ja unistas advokaaditööst. Sellel samal asendamise päeval sai Mari aru, et on teinud vale karjäärivaliku ja tema kirg on hoopis töötada lastega. Ta omandas alushariduse pedagoogi bakalaureuse ja hetkel õpib magistris sama eriala. Kui Marilt küsida, miks just töö lasteaiaealiste lastega, siis vastus on lihtne: „Olen laste ja lasteaia fänn – paremaid kolleege kui eelkooliealised lapsed on keeruline leida.“

13 aasta jooksul on Mari näinud erinevaid lähenemisi lastele, alusharidusele ja lapsepõlvele. Lapse ideed, loovus ja loomupärane uudishimu on tema jaoks suurimad väärtused, mistõttu on ta lapsest lähtuva lähenemise võtnud õpetajatöös endale südameasjaks. Seda ta soovib oma õppejuhi töös ka tugevamalt lõimida Väikese Päikese lastehoidudesse ja lasteaedadesse. Tema sõnul see on kõige loogilisem lähenemise viis lapse arengu soodustamisele. „Me kõik ju teame, mis tunne on istuda mitu tundi loengus ja kuulata, seega me ei saa ju oodata seda sama alla 7-aastastelt.“ Seetõttu ta usub õppimisse läbi lapse juhitud mängu, mis põhineb lapse enda aktiivsusele, loomulikule huvile ja tegevustele. Õpetaja kaasab lapsi tegevuste planeerimisse ja julgustab neid tegutsedes õppima.

Lapse individuaalse õpitee toetamine

Iga koolieelse lasteasutuse üks põhilisi ülesandeid peaks olema lapse potentsiaali ja erilisuse leidmine. Seda soodustab enim üks-ühele suhtlus lapsega, et jälgida nende individuaalset arengut. „Igasse lapsesse tuleb suhtuda kui kordumatusse kunstiteosesse,“ ütles Mari. Viimases rühmas, mida Mari õpetas, ta rakendas väga teadlikult lapsest lähtumist ning vahe oli selgelt näha: igast lapsest oli kasvanud unikaalne isiksus. Õpetajana töötades oli Mari kindlaks põhimõtteks suhelda igapäevaselt iga lapsega eraldi. Tema jaoks oli oluline luua ja hoida lapsega suhet, mis aitas veel rohkem kaasa turvalise keskkonna loomisele. Mari sõnul see oli individuaalse lähenemise palk – väga ägedad pisikesed inimesed.

Lapse sotsiaalsetele oskuste arenemisele aitab kaasa temaga vestlemine. Mari avastas eelmine aasta tugitooli pedagoogika (armchair pedagogy), mida ta on tegelikult viljelenud juba aastaid rühmas, teadmata et see on tõestatud pedagoogika. See põhineb meetodile, et õpetaja reaalselt istub lastega ringis ja lihtsalt räägib nendega päevakajalistest teemadest, mis neil kodus on juhtunud või mis maailmas toimub. Laps saab arutleda vabalt teemade üle ja teda kuulatakse. Nii on õpetajal võimalus ka last paremini tundma õppida.

Mari rääkis, kuidas ta eelmises lasteaias õpetas lastele kriitilist mõtlemist. Esmapilgul võib tunduda, kas ülikooli ja lasteaia õppekavad läksid omavahel sassi, aga tõepoolest on võimalik lastele õpetada baasteadmisi kriitilisest mõtlemisest läbi mängu. Mari viis läbi oma rühmaga tulevikuoskuste toetamise mängu kooliminevatele lapsele. Üheks ülesandeks oli lastel minna lasteaiaparklasse, kus ootas neid lennuk Ameerikasse. Kõik lapsed olid valmis kohe lennuki pardale astuma. Seejärel, kui tegevus oli läbi viidud, arutas ta lastega, miks tegelikult hetkel ei ole võimalik minna lennukisse ja üksinda minema sõita. Tema arvates eduka õpetamise võti seisneb selles, kui lapsed ei märka, et nad õpivad. Laps areneb ja õpib kõige tõhusamalt, kui ta saab vabalt mängida, katkestamata. Psühholoog Lev Võgostski on öelnud: kui sa tahad teada, mida laps päriselt oskab, siis vaatle tema mängu. Mitte ükski arengu hindamise vahend ei anna nii laialdast pilti lapse arengust, kui tema mängu jälgimine.

Õpetajast õppejuhiks

Mari nägi oma rühmas, et lapsest lähtuv lähenemine on ainuõige viis, kuidas koolieelses eas laste arengut toetada. Sellel on päriselt mõõdetav tulemus ja väga positiivne mõju lapse arengule. Selleks, et tema teadmised ei piirduks ainult ühe rühma arendamisega, otsustas ta leida võimalusi lapsest lähtuva lähenemisviisi levitamiseks. Nii Mari jõudiski Väikesesse Päikesesse. Ta tundis, et tema ja Väikese Päikese väärtused sobituvad ilusaks pusleks – siin ta saab luua laiema kõlapinna lapsekeskse alushariduse edendamisele. „Ma usun sellesse lähenemisse nii väga ja nüüd mul on võimalus sellega Väikeses Päikeses edasi töötada,“ ütles Mari.

Väikeses Päikeses on Mari põhieesmärgiks levitada positiivset kogemust õpetajana lapsest lähtuva lähenemise kasutamisel ning olla õpetajatele selle lähenemise rakendamisel toeks oma teadmistega. Tema jaoks kõige tähtsamad teemad on laste tulevikuoskuste arendamine, projektõpe ja individuaalne lähenemine igale lapsele.

Üleskutse: kui Sul on ideid, kuidas ühiskonnas tekitada laiemat arutelu lapsest lähtuva lähenemise teemadel või soovid Väikese Päikesega koostööd teha, siis võta Mariga ühendust mari.kummer@lasteklubi.ee.

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.