Arendavad ja mõtestatud õppetegevused Väikese Päikese lastehoius tagavad kvaliteedi

Arendavad ja mõtestatud õppetegevused Väikese Päikese lastehoius tagavad kvaliteedi

Sügis tähendab paljudele lastele uut teekonda lastehoius ning lapsevanematele parima koha valiku tegemist oma lapse huvides. Väikesel Päikesel on tänaseks 12 lastehoidu ja 2 lasteaeda ning seljataga juba 20 aastat kogemust alushariduse edendamisel ja meie lasteasutuste arendamisel.

Mitmekülgne areng turvalises ja mängulises keskkonnas

Väikese Päikese lastehoidudes väärtustame lapse mitmekülgset arengut toetavas, turvalises ja mängulises keskkonnas. Viime läbi arendavaid tegevusi, mis on mängulised ja põimitud lapse igapäevarütmi – kogu lapse päeva käsitleme sujuva protsessina. Peame väga oluliseks lapse üldoskuste, sealhulgas sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut. Väikelaps õpib kõige paremini ise kogedes, uurides ja avastades, mida peab toetama turvaline keskkond ning pädev ja pühendunud õpetaja, abiõpetaja või lapsehoidja.

Kvaliteetne, lapsekeskne ning läbimõeldud alusharidus

Lapse areng esimestel aastatel on esmatähtis – inimese aju areneb välja 90% ulatuses juba viiendaks eluaastaks. Lastehoius nad toimetavad esimest korda elus lastekollektiivis, kus õpivad teistega arvestama. Väikese Päikese lastehoidudes oleme võtnud eesmärgiks keskenduda 1–3-aastaste laste üldoskuste, sealhulgas sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengule, et tulevikus kasvaksid õnnelikud, aktiivsed ja koostöövõimelised inimesed. Kuigi lastehoiud veel ei kuulu koolieelsete lasteasutuste hulka, siis Väikeses Päikeses oleme võtnud riikliku õppekava arendavate tegevuste läbiviimise aluseks – kõik meie hoiud tegutsevad lähtuvalt planeeritud õppetegevustest.

Lapse tunnetus iseendast ja ümbritsevast kujuneb läbi arendavate tegevuste

Väikese Päikese lastehoidudes toimuvad regulaarselt tegevused lähtudes riiklikust õppekavast. Muusikatundides saavad tutvuda pillidega, lüüa rütmi, laulda ja tantsida. Muusikatunnis areneb kõne, keelelised oskused, tähelepanu, sotsiaalsus ja muusikalised võimed. Muusika stimuleerib lapse aju ja annab õnneelamuse. Erinevate helide kuulamine ja paljude põnevate pillidega tutvumine rikastab ka lapse kuulmisaistinguid ja arendab rütmitunnetust ning koordinatsiooni. Samuti õpetavad muusikatunnid eakaaslastega koostegutsemist, märkamist ja teistest hoolimist.

Liikumistegevus on lapse üldise arengu eeltingimuseks. Võimlemistundides arendame lapse füüsist liikumistegevustega ja mängudega. See on ideaalne võimalus õpetada lastele koostööoskust, enesedistsipliini, suutlikkust kaaslasega arvestada ja juhtida oma emotsioone. Lapsel kinnistub läbi mänguliste tegevuste julgus teha ise otsuseid. Lisaks tänu iganädalastele tundidele on spetsialistil hea ülevaade lapse füüsilisest võimekusest ja eripäradest, millele saab vajadusel vanema tähelepanu juhtida ja selle osas nõustada.

Emotsionaalne areng on olulise tähtsusega lapse elus. Oleme veendunud, kui lapsed mõistavad lihtsamaid emotsioone, oskavad neid väljendada ja kontrollida, siis tulevikus on palju kergem probleeme lahendada, olla koostöövõimeline ja jääda rahulikuks. Alustame Väikeses Päikeses tunnetega sõbraks saamist juba 1,5-aastaselt, õppides emotsioonidega seonduvat sõnavara ja tunnete juhtimist lihtsate mänguliste õppetegevustega. Väikese Päikese psühholoog ja haridustehnoloog on välja töötanud unikaalse õppeprogrammi „Saa tunnetega sõbraks“, mis aitab mõista laiemalt tunnete juhtimist ning milleks ja kuidas selle arengut lastel toetada.

Digiõppes kasutame lihtsamaid (erinevaid või eakohaseid) haridusroboteid, mis aitavad arendada laste loovust, probleemülesannete lahendamist ning koostöövõimet kaaslastega. Lisaks oleme oma lastehoidudes ellu kutsunud digirotatsiooni – Väikese Päikese lastehoiud vahetavad aasta jooksul erinevaid robootikavahendeid, et kõik lapsed saaksid põnevaid võimalusi uudistada.

STEAM-õppes käib loominguline mõtlemine käsikäes reaalainetega. Lastel on võimalus ise käed külge lüüa ning toetavas keskkonnas katsetada ja ka eksida, mille abil kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Kui vahendid on kogu aeg kättesaadavad, siis kasvab lapsel ümbritseva maailma vastu järk-järgult loomulik huvi.

Väikeses Päikeses oleme põiminud erinevad tegevused lapse päevarütmi, mille eesmärk on pakkuda igale lapsele mitmekülgset ja kvaliteetset alusharidust. Kõik tegevused on mängulised ning lastel on aega ka vabaks mänguks. Sellest juhindudes mõtleme alati, kuidas meie teenuseid edasi arendada ning seeläbi toetada igat last individuaalselt. Oleme oma majades loonud turvalise keskkonna lapse arenguks ning lapsevanema toetamiseks – Väike Päike on parim paik väljaspool kodu!

ALUSHARIDUS LOEB!

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.