Füsioterapeut selgitab: iga beebi ja väikelapse areng on erinev

Füsioterapeut selgitab: iga beebi ja väikelapse areng on erinev

Sügisel alustas Väike Päike Huvikoolis tööd füsioterapeut Liis Piirsoo. Artiklis selgitab Liis lähemalt, kuidas beebisid ja väikelapsi toetada ja miks iga lapse areng on individuaalne. Arendavad võimlemistunnid beebidele ja väikelastele toimuvad Liisi juhendamisel nii kesklinnas (Tuukri 11) kui Viimsis (Kraavi tee 1).

Iga laps ja tema areng on väga erinev

Beebi- ja väikelapseeas toimub palju arengulisi muutusi – kõiges meie abivajavast imikust saab ringi jooksev ja jutustav väike inimene. Lapse arengu erinevad aspektid on üksteisega tihedas seoses ja omavahel läbipõimunud. Vaimne edenemine loob ühelt poolt võimalused kehaliseks arenguks, teisalt võimaldab kehaliste oskuste omandamine ju edasist vaimset arengut.
Praeguses infoühiskonnas on palju vabalt kätte saadavat infot lapse normaalse arengu kohta. Kergesti on leitavad erinevate oskuste saavutamise verstapostid ja ohumärgid, mida iga vanem saab oma parima teadmise juures lapse arengu puhul jälgida. Samuti on oluline roll kogukonnast tuleval infol ehk teiste lapsevanemate kogemusel oma laste arengu jälgimisel, erinevate arenguliste etappide saavutamisel ja lapse arengu huvides rakendatud tegevustel. Värske lapsevanemana võib kogu selles virrvarris olla keeruline laveerida ning kriitilise pilguga info sisukust, adekvaatsust ja sobivust enda lapsest lähtuvalt hinnata. Info otsimine ja teiste kogemuste kuulamine võib olla igati väärtuslik, kuid meeles tasub hoida, et iga laps ja tema areng on väga erinev ning mõjutatud paljudest faktoritest.

Oluline on arengu pidev progress

Beebide ja väikelaste arengu ealised normid ja verstapostid loovad aluse, millest lapse arengu hindamisel lähtuda. Ealised normid on spetsialistide jaoks orientiiriks ning paljude tegevuste omandamisel on võrdlemisi laiad aknad. Lisaks ealistele normidele hinnatakse arengu jälgimisel ka liigutustegevuse kvaliteeti ehk kuidas laps tegevusi teeb. Oluline aspekt beebi- ja väikelapse arengus on, et toimuks pidev progress – isegi, kui laps ei mahu teatud oskuse saavutamisel klassikalisse aknasse, on oluline, et lapse arengus paistaksid välja oskuse saavutamiseks vajalikud eelsammud. Mõne lapse areng ei pruugigi mahtuda tavapärastesse normidesse, aga kui toimub pidev areng, olgugi, et aeglane, on suure tõenäosusega temaga kõik hästi.

Iseloom mõjutab arengu kulgu

Laste areng on mitmetahuline ja on palju elemente, mis arengut mõjutab. Oma professionaalsel teekonnal füsioterapeudina teadsin, et lapse areng on mõjutatud lapse füüsilisest stardipaketist ja veel rohkem teda ümbritsevast keskkonnast. Enne ise lapsevanemaks saamist, ei saanud ma aru, kui suur roll on lapse temperamendil. Olles näinud oma tööalase praktika käigus ja isiklikus elus väga palju erinevas vanuses beebisid ja lapsi, julgen arvata, et lapse iseloom on üks väga oluline arengut, selle kiirust ja kulgu määrav tegur. Rahulikumad lapsed on sageli oma olemuselt passiivsema loomuga ehk ei kipu aktiivselt enda initsiatiivil uusi oskusi proovima ja tegevusi katsetama, küll aga on nad enamasti lapsevanema või terapeudi suunamise osas võrdlemisi leplikud. Samas aktiivsemad lapsed tihti arenevad kehaliselt kiiresti, sest neil on suur soov liikuda ja uusi asju proovida. Teisalt on sageli sellised lapsed suunamise osas pigem kahtlevad ja nende liigutusmustrite muutmine või muus osas tegevuste korrigeerimine võib olla keerulisem ja osutatav vastupanu suurem. Üks temperamendi tüüp ei ole kuidagi parem või halvem kui teine, aga oma lapse iseloomu teadvustamine aitab lapsevanemal ja lapsega tegeleval spetsialistil paremini mõista lapse arengut ja tema reaktsioone suunamisele.

Lapsevanemal on beebi- ja väikelapse eas oluline roll võimaluste loomisel ja toe pakkumisel, et areng saaks toimuda. Võimalusi, kuidas enda teadlikkust tõsta ja last toetada on palju – alates erinevatest veebilehtedest ja kontodest kuni grupi- ja individuaalsete tundideni. Kohad, kust infot ammutada, nende sisu ning sisulooja teadmised ja taust seal taga, on aga väga variatiivsed. Usun, et lapsevanemale ja lapsele suunatud õige toega ja läbimõeldud tegevusega on võimalik paljusid beebi- ja väikelapse eas esinevaid probleeme ennetada ja pakkuda lapsele maailma avastamiseks võimalusi parimal viisil.

Füsioterapeut Liis Piirsoo viib Väike Päike Huvikoolis läbi väikelastele ja beebidele mõeldud arendavat võimlemistundi. Täpsemaid kellaaegu ja toimumiskohti uuri meie kodulehelt www.lasteklubi.ee. Samuti on võimalik registreeruda füsioterapeudi vastuvõtule individuaalseks nõustamiseks ja teraapiaks.

Liis Piirsoo
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.