Missioon

Meie missioon on edukas, kui Väikese Päikese lapsed on:

õpihimulised kõikjal ja igal ajal

ennast ja enda emotsioone juhtivad

hoolivad kaaslased

sotsiaalselt aktiivsed

tervise- ja keskkonnateadlikud

oma ettevõtmistes julged väljakutseid vastu võtma

Visioon 2028

Võimaldame Väikeses Päikeses lapsele parimat arengukeskkonda ja alushariduse tähtsus ühiskonnas on võrdväärses positsioonis teiste haridusastmetega.

Meie poolt pakutav alusharidus loob lapsele vajalikud eeldused, et ta saaks hästi hakkama tuleviku maailmas
 • Eneseregulatsiooni õppeprogramm on Väike Päike õppekava osa.
 • Väikeses Päikeses rakendatakse personaliseeritud õpet.
 • Huvikooli on osa kvaliteetsest alusharidusest ja toetab lasteasutuse õppetegevust.
 • Lapsele vajalikud tugiteenused on Väikeses Päikeses kättesaadavad.
 • Väikeses Päikeses on välja töötatud liikumiskava ja alustatud selle elluviimist.
 • Väikesesse Päikesesse sisenemisel on lapsevanemaga läbi arutatud Väikese Päikese töö põhimõtted, teadvustatud lapsevanema vastutus lapse arengus ja kokku lepitud koostöö lapsevanemaga.
 • Lapse arenguvestlused on süsteemselt 2 korda aastas läbi viidud ja lapsevanem on kaasatud lapse arengu protsessi.
 • Lapsevanem kasutab aktiivselt Väikese Päikese lapse arengut toetavaid teenuseid ja tööriistu ning panustab iseseisvalt lapse arengusse.
 • Me oleme lapsevanema esimene valik lapsele alushariduse pakkujana.
 • Väikese Päikese töötajad on valitud vastavalt meie väärtustele ja töösse sisseelamine on süsteemselt toetatud.
 • Meie töötajad on enda eriala ja Väikese Päikese fännid, oleme loonud neile parima keskkonna enda unistusi realiseerida ning meie koostöö on pikaajaline.
 • Väikese Päikese töötajad mõtestavad enda töö analüüsist ja tagasisidest lähtuvalt enda arenguvajadust. Kasutavad järjepidevalt sisemist koolituskava ja tegelevad aktiivselt enda professionaalse arendamisega.
 • Väikese Päikese töötaja lähtub tervisliku eluviisi põhimõtetest.
 • Meie töötajad soovitavad Väikest Päikest tööandjana.
 • Algatame ise ühiskonnas alushariduse arengut toetavaid protsesse.
 • Avalikes aruteludes küsitakse meie kommentaare, meid tahetakse esinema valdkonna konverentsidele.
 • Oleme omavalitsuse silmis valdkonna arvamusliidrid ja koostööpartner teenuse osutamisel.
 • Oleme kaasatud kõigi alusharidust reguleerivate seaduste loomeprotsessi.
 • Oleme aktiivsed alusharidusega seotud erialaliitudes.

Päikseline kasvulava igale lapsele